# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật Thế hệ
1 TocBacViAi 0 / 247/295 Grand Master
1.500.000 Vpoint

WEBSHOP
2 DkVip 0 / 227/287 Blade Master
1.000.000 Vpoint

WEBSHOP
3 TieuTinh 0 / 216/320 Dimension Master
500.000 Vpoint

WEBSHOP